Website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Rietgorsstraat 21
1602 PS  Enkhuizen

e-mail:
visitatie@kbnt.nl

Visitaties

De visitatie is een door de zorgverzekeraars en overheid (Wkkgz en belastingdienst) aan de beroepsorganisatie of -vereniging opgelegd instrument om de kwaliteit te bewaken van de bij deze organisatie of vereniging aangesloten therapeuten.
Wilt u als therapeut kunnen blijven rekenen op vergoedingen van uw consulten door de zorgverzekeraars, dan is deze driejaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van uw registratie. Met de invoering van de nieuwe "Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg" is de verplichting ontstaan om alle ingeschreven therapeuten te visiteren, dus ook de vakspecialisten en starters, ook al krijgen zij geen vergoedingen van zorgverzekeraars. In dit geval dient de eerste visitatie binnen drie jaar en de vervolg visitatie om de vijf jaar plaats te vinden.
De visitatie verloopt volgens een protocol opgesteld door het voormalige CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan voor intercollegiale toetsing), een aan de overheid verbonden Kwaliteits­instituut voor de Gezondheidszorg.
De visitatie resulteert in een visitatierapport waarin conclusies en aanbevelingen voor verbetering zijn opgenomen. Dit rapport wordt overhandigd aan de beroepsorganisatie of -vereniging die daar conclusies uit kan trekken. Met uw gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Er zijn twee vormen van visitatie:
Eerste Visitatie.
Vragenlijsten en bezoek aan de praktijk door een KBNT Visiteur met toevoeging van een door u aangewezen collega. Deze vorm is verplicht voor iedere therapeut die nog niet eerder gevisiteerd is.
Vervolg Visitatie.
Vragenlijsten met een door u aangewezen collega en met een mogelijk bezoek van een KBNT Visiteur. Deze vorm is toegestaan indien u al eerder gevisiteerd bent.

Vragen

Klik op de vraag voor het antwoord.

  1. Hoe lang duurt een visitatie en hoe laat begint die?
  2. Hoe is de prijs van een visitatie opgebouwd?
  3. Hoe verloopt een visitatie?